BrandEvent Bvba
Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1.Al de leveringen van diensten en goederen voor BrandEvent Bvba zijn in alle omstandigheden onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, die steeds primeren op de algemene (bestel)voorwaarden van de klant. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke levering van diensten en goederen door BrandEvent Bvba. Elke opdracht / bestelling aan BrandE3vent Bvba impliceert automatisch aanvaarding door de klant van de exclusieve toepassing van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door BrandEvent Bvba aanvaard te worden en zijn alsdan uitsluitend geldig voor de betrokken levering.

2.Na goedkeuring door de klant van de budgetraming, komt een kaderovereenkomst tussen partijen tot stand. De budgetraming en prijzen van BrandEvent Bvba mogen echter ten allen tijde worden herzien indien de lonen, sociale lasten of andere prijscomponenten stijgen. Deze budgetraming wordt n de regel opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten, B.T.W en taksen die steeds ten laste van de klant vallen. Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling, van welke aard ook, door of namens de klant aangebracht zijn slechts geldig indien deze voorafgaandelijk schriftelijk door BrandEvent Bvba werden aanvaard. De klant draagt desbetreffend e integrale bewijslast. Elke wijziging in de oorspronkelijke bestelling, van welke aard ook, wordt bijkomend in rekening gebracht. BrandEvent Bvba is uitsluitend gehouden door overeenkomsten en afspraken die door haar zaakvoerder bevestigd worden. BrandEvent kan nooit gehouden zijn door mondelinge afspraken. Bij samengestelde prijsopgaven van BrandEvent Bvba bestaat er in haar hoofde geen verplichting tot gedeeltelijke levering of uitvoering.

3.BrandEvent Bvba staat in exclusiviteit in voor het concept, de creatie, de organisatie en de realisatie van elk evenement waarvoor een klant haar tussenkomst vraagt, waarbij alle hieruit voortspruitende intellectuele rechten, op ieder aspect, ten allen tijde eigendom blijven van BrandEvent Bvba.

4.Bij aanvang van de opbouw zal een verantwoordelijke van de klant aanwezig zijn op locatie teneinde de juiste plaats van de opbouw aan te wijzen. Indien de klant deze verplichting niet naleeft vervalt dienaangaande iedere aanspraak tegenover BrandEvent Bvba.

5.Om geldig te zijn moet elke klacht per aangetekende brief en voldoende gemotiveerd verstuurd worden naar BrandEvent Bvba binnen de 8(acht) dagen na levering. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur na leveringsdatum te worden gemeld, en zulks alsdan per fax. Eventuele gebreken aan een deel geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen.

6.Tenzij schriftelijk met de klant een andere regeling wordt getroffen, gelden volgende voorwaarden : Bij goedkeuring van de budgetraming wordt een voorschot van 65% op de geraamde totale kost –zoals beschreven in de budgetraming – gefactureerd, welk bedrag betaalbaar is – tenzij ander vermeld – binnen de maand, en in ieder geval uiterlijk daags voor het evenement. Indien dit bedrag niet tijdig werd gestort, dan is BrandEvent gerechtigd om haar leveringen / diensten op te schorten in afwachting van ontvangst van de betaling en zelfs het voorziene evenement te annuleren, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot ook maar enige schadevergoeding in hoofde van de klant. Dadelijk na afloop van het gebeuren dient het openstaand saldo, zoals zulks zich alsdan zal voordoen / de laatste schijf te worden betaald. Voor elke schijf wordt een afzonderlijke factuur opgemaakt. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur. Niet betaling van de factuur op de vervaldatum brengt daarenboven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist intrest op aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3%, berekend per ondeelbare maand. Tevens zal, indien een schriftelijke ingebrekestelling meer dan vijf dagen zonder gunstig gevolg gelaten wordt, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van alle onbetaalde factuurbedragen, met een minimum van 125 €, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van BrandEvent Bvba om een hogere schade te bewijzen en te eisen. Alle geleverde of bestelde goederen blijven het onbetwiste eigendom van BrandEvent Bvba totdat de klant zijn betalingsverplichtingen (inclusief eventuele intresten, kosten en schadevergoedingen) integraal voldaan heeft ten aanzien van BrandEvent Bvba.

7.Wijzinging en annulatie.
Na goedkeuring van de budgetraming door de klant komt een kaderovereenkomst tot stand, waarbij wijzigingen enkel nog mogelijk zijn in gemeenschappelijk akkoord. Indien de klant de overeenkomst verbreekt / het evenement volledig annuleert, dan is de klant aan BrandEvent BVBA een schadevergoeding verschuldigd die minstens de volgende componenten inhoudt: alle reeds aan leveranciers van BrandEvent Bvba betaald voorschotten en borgsommen, alsook alle schadevergoedingen die door de eigen leveranciers / onderaannemers van BrandEvent Bvba worden geëist tgv. de annulatie, méér de volledige concept- en creatie vergoeding van BrandEvent Bvba (indien die afzonderlijk aangegeven werd) alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 50 % (excl. BTW) op de in het draaiboek voor BrandEvent Bvba voorziene agency fee (voor productie en realisatie). Indien de annulatie gebeurt op minder dan 6 weken voor de geplande datum, wordt een daarenboven bijkomende schadevergoeding van 25 % op de in de budgetraming voorziene agency fee eisbaar. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van BrandEvent Bvba om een hogere schade te eisen. Bij een gedeeltelijke annulatie door de klant van een door deze laatste goedgekeurde budgetraming, zal de klant volgende schadeloosstelling verschuldigd zijn, te weten : alle m.b.t. het geannuleerd onderdeel reeds aan leveranciers van BrandEvent Bvba betaalde voorschotten en borgsommen, meer alle schadevergoedingen die door leveranciers en onderaannemers van BrandEvent Bvba worden geëist voor deze gedeeltelijk annulatie, alsmede de agency fee verschuldigd aan BrandEvent Bvba betreffende dit geannuleerd element. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van BrandEvent Bvba om een hogere schade te bewijzen en te eisen. Indien een door de klant gevraagde wijziging van de locatie, de datum of welk andere gegeven ook door BrandEvent Bvba schriftelijk aanvaard wordt, zijn alle hieraan verbonden kosten en schade voor rekening van de klant. Indien dergelijke door de klant gevraagde wijziging van locatie, datum of welk ander gegeven ook door BrandEvent Bvba niet schriftelijk aanvaard wordt, wordt de wijzigingsaanvraag aanzien als annulatie door de klant van de aanvaarde budgetraming.

8.Aansprakelijkheid
BrandEvent Bvba sluit een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid af. Elke leverancier van BrandEvent Bvba verplicht zich ertoe het zelfde te doen voor het geheel van zijn activiteiten. BrandEvent Bvba kan in geen geval aangesproken worden wanneer de aansprakelijkheid van een leverancier of onderaannemer betrokken is, ook niet bij zware fout of opzettelijke daad van deze laatsten. De aansprakelijkheid van BrandEvent Bvba beperkt zich in ieder geval steeds tot de dekkingen voorzien in haar verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die de klant verklaart te kennen, en kan in geen geval een hoger bedrag betreffen dan de volledige concept- en creatie vergoeding van BrandEvent Bvba (Indien die afzonderlijk aangegeven werd) vermeerderd met de in het draaiboek voor BrandEvent Bvba voorziene agency fee (voor productie en realisatie). Elke klant is verplicht verzekering(en) af te sluiten ter dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot (het gebruik en de exploitatie van) de door BrandEvent Bvba geleverde goederen en diensten en is van rechtswege gehouden laatstgenoemde te vrijwaren, zowel in hoofdsom als in intresten en kosten, voor alle desbetreffende vorderingen en aanspraken van derden.

9.De nietigheid of ongeldigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van de andere clausules van deze algemene leveringsvoorwaarden. De partijen verbinden zich er toe om elke nietige of ongeldige bepaling onmiddellijk te vervangen door een nieuwe bepaling die de intentie van de vervangen bepaling zo nauw mogelijk benadert.

10.BrandEvent Bvba heeft van rechtswege het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de klant ten opzichte van BrandEvent Bvba.

11.Voor elke betwisting tussen BrandEvent en de klant zijn enkel de Vrederechter en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van BrandEvent Bvba bevoegd, die het Belgisch recht en deze algemene voorwaarden zullen toepassen.